ประวัติของโรงเรียน

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2515 เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยมี
นายสง่า – นางละม่อม ผ่องสุวรรณ เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน

นางนวลอนงค์ ผ่องสุวรรณ เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

นางสาวปดิวรัดา ผ่องสุวรรณ เป็นผู้อำนวยการ

โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเปิดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสซอริ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โดยในวิชาภาษาอังกฤษ สอนโดยครูต่างชาติ และมีวิชาพิเศษ คือ ว่ายน้ำ  คอมพิวเตอร์ ดนตรีสากล นาฏศิลป์  ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน ที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

นโยบายของโรงเรียน

เมื่อเรารับบุตรหลานของท่านเข้ามาเป็นนักเรียนของโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาแล้ว
โรงเรียนจะสอนให้เด็กเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ถึงพร้อมด้วยความรู้ความประพฤติ

ปรัชญาของโรงเรียน

“วิชาการเป็นเลิศประเสริฐคุณธรรม นำความเป็นไทย พลานามัยสมบูรณ์”

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“มารยาทงามยามน้อมไหว้ สืบสานศาสนา รักษ์ภาษาไทย”

สีประจำโรงเรียน

สีเขียว